TDI در تشخیص انقباض سیستولیک بطن چپ قلب چه کاربردی دارد ؟

ارزیابی موقت انقباض سیستولیک بطن چپ سومین کاربرد بالینی مهم داپلر بافتی است. از آنجایی که در نارسائی قلبی، بطن چپ بزرگ می شود هماهنگی عملکرد سیستولیک آن به صورت پیشرونده ای کمتر شده که خود با کاهش کفایت عملکرد بطن چپ در ارتباط است.

پرسش از دکتر
نوبت دهی تلفنی
توسعه اخیر درمان هماهنگ سازی دوباره در نارسایی قلبی منجر به ارتقا ظرفیت ورزشی و کیفیت زندگی شده است اما تقریبا 20 درصد از بیماران در پاسخ به این درمان ناکام مانده اند. با اینکه اغلب مدت QRS در الکتروکاردیوگرافی به صورت گسترده در انتخاب بیماران کاندید این مداخله پر هزینه استفاده می شود اما به نظر می رسد استفاده از اکو داپلر بافتی جهت سنجش تاخیر بین هر کدام از دیواره ها راهبردی مناسب برای انتخاب بیماران و همچنین راهنمایی برای تعیین موقعیت لید های ضربانی دو بطنی می باشد.

مقدار سنجی منطقه ای و سراسری عملکرد سیستولیک بطن چپ اندیکاسیونی مهم برای اکو داپلر بافتی است که این مورد نیز در راس کاربرد های بالینی قرار دارد. مهم ترین محدودیت های عملی مرتبط با درجه بندی سرعت بافتی از قاعده تا نوک قلب و از یک سمت تا سمتی دیگر از قلب می باشند که نیازمند تعریف محدوده های عادی بوده و خود بسته به سن تغییر می کنند. کاربرد این تکنیک در حالت استراحت مشخص نیست.

با اینکه تنظیم جهت گیری انقباض به وسیله پرتو داپلر موضوعی مهم باقی می ماند و نگرانی ناشی از نویز سیگنال نیز ادامه خواهد یافت اما به دلیل اینکه تصویر برداری strain rate محدودیت های وسعتی و حرکات انتقالی را ندارد به نظر می رسد که تکنیک بهینه ای برای ارزیابی عملکرد منطقه ای باشد.

با این حال، سرعت سیستولیک یا جابجایی قاعده قلب، مخصوصا در هنگام توزیع شدن بین دیواره های متعدد، با کسر تخلیه قلب به خوبی ارتباط داشته و می تواند راهبردی موثر در ارزیابی پاسخ انقباضی قلب به ورزش باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با تلفن همراهتان اسکن کنید!

 

دکتر سمانه پورحسینعلی؛ متخصص قلب و عروق تهران